Place saint nicolas - piazza santu niculà

Histoire de Place saint nicolas - piazza santu niculà à Bastia

La place Saint-Nicolas, avec ses 280 mètres de long pour 80 mètres de large, représente une surface de 22 400 mètres carrés, soit presque deux fois la place Saint Marc de Venise. Son nom provient d'une petite chapelle dédiée à ce saint, bâtie à l'époque médiévale à côté d'un hôpital pisan. Rasée lors des travaux d'extension de l'esplanade au XIXe siècle, la chapelle laissa son nom à la place. La statue de Napoléon 1er en costume d'empereur romain, est une oeuvre de style antiquisant commandée par la soeur de Napoléon 1er, Elisa Baciocchi, Grande Duchesse de Toscane, princesse de Lucques et de Piombino. De proportions colossales, elle était destinée à orner la place principale de Livourne. L'oeuvre fut réalisée par le florentin Lorenzo Bartolini mais la chute de l'Empire laissa la statue à l'abandon dans son atelier et en 1849, un an avant sa mort, l'artiste proposa de la céder à la ville de Bastia qui accepta l'offre. Le monument aux morts : C'est en 1920 que la ville commanda à l'artiste bastiais Louis Patriarche un groupe sculpté symbolisant le sacrifice patriotique corse (une mère corse offrant son plus jeune fils à la Patrie). Sur le socle du monument, agrandi et embelli en 1929, on apposa un bas relief du sculpteur bastiais Jean-Mathieu Peckle figurant le « voceru » (chant funèbre traditionnel improvisé).

A piazza Santu Niculà, incù i so 280 metri di longu per 80 metri di largu, rapresenta un’area di 22 400 metri quadrati, sia circa duie volte a piazza San Marcu di Venezia. U so nome li vene da una cappella dedicata à issu santu quì, eretta à u medievu à cantu à un ospidale pisanu. Spiantata durante i travagli di allarghera di a spianata à u XIXu seculu, a cappella darà u so nome à a piazza. A statula di Napuleone u 1mu in tenuta di imperatore rumanu, hè una opera di stile anticu cumandata da a surella di Napuleone u 1mu, Elisa Baciocchi, Gran duchessa di Tuscana, principessa di Lucca è di Piombinu. Di prupurzione madurnale, era chjamata ad adurnà a piazza principale di Livornu. L’opera fù zuccata da u fiurentinu Lorenzo Bartolini ma dopu à a caduta di l’Imperu a statula fù tralasciata inde u so attellu è ci hè vulsutu à aspettà u 1849, un annu nanzu à a so morte per chì l’artistu prupunissi di cede la à a cità di Bastia chì disse di sì. U munimentu per i morti : ghjè in lu 1929 chì a cità di Bastia cumandò à l’artistu bastiacciu Louis Patriarche un gruppu sculpitu chì figura u sacrifiziu patriotticu corsu (una mamma corsa offrendu u so più chjucu à a Patria). Nantu à u zocculu di u munimentu, ingrandatu è imbellitu in u 1929, ci si appunì un bassu rilievu di u scultore bastiacciu Jean-Mathieu Peckle induve figura u voceru (cantu funebre tradiziunale è impruvisatu).

 

 

Contenu éditorial Monument Tracker ©

Localisation de Place saint nicolas - piazza santu niculà

Guide Bastia

Retrouvez tous les endroits à visiter sur Bastia en téléchargeant l'application gratuite Monument Tracker World Guide et 120 autres villes

245